mock back mock front

Kim jesteśmy?

IMPENSA jest młodą, efektywnie działającą firmą oferującą usługi w zakresie kosztorysowania i kalkulacji kosztów budowlanych. Stworzona przez inżyniera budownictwa, na co dzień współpracującego z inspektorami nadzoru i kierownikami budowy w zakresie opracowywania kosztorysów i harmonogramów. Doświadczenie wynikające z uczestnictwa w przebiegu całego procesu inwestycyjnego gwarantuje wykonanie profesjonalnego i rzetelnego kosztorysu budowlanego.
Posiadamy doświadczenie w przedmiarowaniu i kosztorysowaniu inwestycji dla:

Inwestorów Indywidualnych,
Przedsiębiorstw i Instytucji Publicznych,
Firm Budowlanych,
Biur Projektowych.

Co możemy dla Ciebie wykonać?

Kosztorys ofertowy

Opracowywany na potrzeby przetargu, zawiera informacje o cenach robót budowlanych. Podstawą do sporządzenia jest projekt wykonawczy oraz przedmiar.


Kosztorys zamienny

Wycena robót zamiennych koniecznych z powodu zmiany technologii, bądź ilości wykonywanych robót. Kosztorys taki przygotowywany jest po wprowadzeniu zmian, lub przed, jako propozycja dla inwestora.


Przedmiar robót

Opracowanie określające rodzaj, sposób wykonania i ilość robót konkretnego zadania, tworzony przed realizacją, na podstawie dostarczonej dokumentacji projektowej. Jest to pierwszy etap kosztorysowania w realizacji nowych zadań budowlanych.

Harmonogram prac

Określenie czasu potrzebnego na wykonanie poszczególnych robót oraz wyznaczenie optymalnej liczby ludzi potrzebnych do realizacji danego zakresu prac, a w konsekwencji wskazanie czasu zakończenia całej budowy. Wynik przedstawiony w formie czytelnych tabeli oraz graficznie w postaci wykresów.

Kosztorys inwestorski

Tworzony na zlecenie zamawiającego (inwestora), jego celem jest szczegółowe ustalenie kosztów danego rodzaju robót. Jest on punktem odniesienia podczas porównywania ofert poszczególnych wykonawców.

Kosztorys uproszczony

Utworzenie kalkulacji, w której cena kosztorysowania jest iloczynem scalonych i jednorodnych robót oraz poszczególnych cen jednostkowych.
Sprawdzenie przedmiaru

Weryfikacja zgodności, ilości oraz zastosowanych podstaw KNR dla istniejącego przedmiaru, będącego częścią dokumentacji przetargowej.Obmiar robót

Wykonanie rzeczywistych pomiarów w istniejącym obiekcie budowlanym i na ich podstawie sporządzenie zestawienia ilościowego wykonanych robót, według technologicznej kolejności ich wykonania.

Kosztorys powykonawczy

Utworzenie kalkulacji w celu ustalenia wynagrodzenia wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy. Sporządzany w wy- padku, gdy nie był opracowywany kosztorys ofertowy.

Kosztorys konserwatorski

Utworzenie kosztorysu uwzględniającego ograniczenia i wymogi konserwatorskie dla robót wykonywanych przy obiekcie zabytkowym. Kosztorys wykonywany na podstawie projektów, programów prac konserwa- torskich, oględzin i inwen- taryzacji, a także wskazówek i sugestii inwestora czy wykonawcy.

Aktualizacja kosztorysu

Wprowadzenie aktualizacji cenowych do istniejącego kosztorysu, zgodnie z naj- nowszą bazą cenową INTERCENBUD.
Obsługa inwestycji

Składanie zapytań ofertowych do producentów oraz wykonawców, organizacja dokumentacji dla inwestycji budowlanej, realizacja procesu autoryzacji dokumentacji urzędowych.

Na czym pracujemy?

Norma PRO ®

Najpopularniejszy w Polsce program do kosztorysowania z zaimplementowaną bazą cenową INTERCENBUD aktualizowaną co kwartał. Umożliwia tworzenie kosztorysów metodą szczegółową, uproszczoną i mieszaną. Posiada funkcje, które pozwalają wyliczyć wartości nakładów metodą ekstrapolacji i interpolacji. Szybką analizę i sprawdzanie poprawności kosztorysu oraz nanoszenie poprawek wspomaga rejestrator zmian oraz drzewiasta struktura kosztorysów.

Norma EXPERT ®

Następczyni Normy Pro, współpracuje ze wszystkimi popularnymi bazami cenowymi, pozwala na import przedmiarów z plików .pdf, a także ze zdjęć i skanów. Zawiera wbudowaną przeglądarkę projektów w technologii BIM (Building Information Modeling) i pozwala na bezpośrednie zliczanie ilości robót z projektu wprost do kosztorysu. Dzięki możliwości generowania wykresów prezentujących rozmaite dane zawarte w kosztorysie (np. wysokość nakładów robocizny, materiałów itp.) analiza kosztorysu jest bardziej przystępna.

Miara PRO ®

Narzędzie do sporządzania przedmiarów na podstawie plików .dwg, .pdf, czy bitmap (takich jak .jpeg, .jpg, .tiff, .bmp itd.). Podstawową zaletą programu jest umiejętność zdejmowania obmiarów ze zniekształconych perspektywą fotografii. Po skalibrowaniu i zdefiniowaniu planu program pozwala na precyzyjne odczytanie danych na poszczególnych obiektach ujętych na fotografii. Dzięki temu można zebrać obmiar z odpowiednio skalibrowanego zdjęcia wykonanego na placu budowy.

Planista ®

Zintegrowany z obiema Normami (PRO i EXPERT) program do harmonogramowania robót budowlanych. Umożliwia analizę kosztów robocizny, postępu robót, czy obrotu finansowego. W Planiście można również wykonać modelowanie sieciowe i wyznaczyć ścieżki krytyczne oraz lokalne rezerwy czasu dla czynności nie leżących na ścieżkach krytycznych. Harmonogram można tworzyć na podstawie opracowanego kosztorysu, bądź też w części lub w całości bez użycia kosztorysu, wprowadzając dane z klawiatury.

Poza tym...

  • Obsługujemy wszystkie dostępne na rynku formaty plików kosztorysowych,
  • Pracujemy na modelach 3D BIM (Building Information Modeling),
  • Wykonujemy graficzną analizę wartości kosztorysowych (wykresy),
  • Dostarczamy kosztorys klientowi w wybranym przez niego formacie i formie.